ABC7-protokollet: Sju ”vanliga” Läkemedel samt Capecitabine vid Metastatisk Bröstcancer

ABC7-protokollet består av sju ”vanliga” läkemedel som syftar till att hämma många av de typiska signalvägarna vid metastatisk bröstcancer, i synnerhet ”epithelial-to-mesenchymal transition”, mekanismen som kan leda till att bröstcancer sprider sig till skelettet. Protkollet syftar även till att öka effekten av konventionell behandling med Capecitabine.

I  ABC7 Ingår:

 1. quetiapin ett äldre psykiatrisk läkemedel, för att blockera RANK-signalering;
 2. pirfenidon, ett anti-fibros-läkemedel för att blockera TGF-beta-signalering;
 3. rifabutin, ett antibiotikum för att blockera beta-cateninsignalering;
 4. metformin, ett antidiabetiskt läkemedel för att stimulera AMPK och hämma mTOR;
 5. propranolol, ett blodtrycks läkemedel för att blockera beta-adrenerg signalering;
 6. agomelatin, ett melatonergiskt antidepressivt medel för att stimulera M1 och M2 melatonerga receptorer; och
 7. ribavirin, ett antiviralt läkemedel för att förhindra eIF4E-fosforylering.

Mekanismer:An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is bctt-9-495Fig1.jpg

Läkemedel / dos:

The drugs of ABC7, their targets during treatment of breast cancer, and suggested doses 

Abstrakt: The ABC7 regimen: a new approach to metastatic breast cancer using seven common drugs to inhibit epithelial-to-mesenchymal transition and augment capecitabine efficacy

Minska risken för Metastaser efter Bröstcanceroperation

I en intressant studie från MIT och Whitehead Institute syftade till att undersöka varför det är relativt vanligt att metastaser uppstår för bröstcancer patienter, i synnerhet 12 till 18 månader efter en operation. Hypotesen var att fenomenet kan bero antingen på att cancerceller släpps fria vid operationen, eller att redan existerande metastaser börjar växa.

I studien, som utfördes på möss visade man att T-celler lyckades hålla avlägsna metastaser i schack. Men att den inflammation som uppstår vid läkeprocessen efter operation, kan störa denna känsliga balans.

Genom att administrera det antiinflammatoriska läkemedlet Ketorolac (sv. ”Toradol”) vid operationen, lyckas man markant reducera antalet utvecklade metastaser.

Länkar:

”Drug Repurposing”: Vanliga Läkemedel mot Bröstcancer

Anticancer Fund presenterade sju läkemedel mot olika typer av bröstcancer på European Breast Cancer Conference i Bryssel: Propranolol, Statiner, Leflunomide, Losartan, Maraviroc, Nelfinavir, Tigecycline.

”Repurposing non-cancer drugs for breast cancer? An emerging opportunity”

(ladda ner pdf)

NSAIDs innan bröstcanceroperation minskar risken för återfall

Bröstcancer diagnostiseras ofta i sina tidiga skeden. Kirurgi, strålning och kemoterapi är standardbehandlingar med kurativ avsikt. Men dessa tumörer återkommer ibland inom de första åren och leder till majoriteten av bröstcancerdöd.

En teori för dessa tidiga återfallen är att kroppens svar på vävnadsskada som orsakas av operation är att utsöndra ett antal tillväxtfaktorer och cytokiner som är viktiga för reparation av vävnad. Tyvärr kan dessa effekter också leda till att mikrokluster av tumörceller ”fastnar” i avlägsna platser för att senare börja växa och slutligen bilda metastaser. Således kan ett korttidsintervention som minskar det peri- operativa inflammatoriska reaktionen, minska risken för återfall och öka chansen för överlevnad.

Anestesiologer kan välja olika droger under operationen, inklusive icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). En nyligen genomförd studie visade att återfallsfrekvensen under de första två åren sjönk från cirka 17% till 6% hos de patienter som fick mastektomi för bröstcancer som fick en förkirurgisk dos av NSAID-läkemedlet Ketorolak, en skillnad som behölls under de följande åren. Detta var en retrospektiv studie.

Ketorolak heter i Sverige Toradol.

Dipyridamol – Stroke läkemedel mot Cancer

Dipyridamol är ett läkemedel som används för att förhindra att blodproppar bildas i blodkärlen. Det verksamma ämnet i medicinen, förhindrar att blodplättarna, trombocyterna, klumpar ihop sig och bildar blodproppar. Denna egenskap verkar också vara anledningen till att Dipyridamol i studier visat sig minska risken för metastaser.

Dipyridamol verkar även kunna förstärka effekten av kemoterapi genom att möjliggöra att mer cytostatika når cancercellerna samtidigt som utflödet minskas ur tumörcellerna.

Länkar:

Motion: viktigaste livsstilsförändringen vid Bröstcancer

För patienter med bröstcancer är fysisk aktivitet och undvikande av viktökning de viktigaste livsstilsval som kan minska risken för återkommande cancer och död, enligt en evidensbaserad granskning som publicerades i CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

”Av alla livsstilsfaktorer har fysisk aktivitet den mest robusta effekten på bröstcancer”, skriver Dr. Ellen Warner,

Övriga rön:

 • Undvik viktökning – viktökning under eller efter bröstcancerbehandling är kopplad till bröstcancerrelaterad död. Kvinnor som är överviktiga eller överviktiga vid diagnos har också sämre prognoser.
 • Motion – patienter ska delta i minst 30 minuter med måttlig träning en dag, fem dagar i veckan eller 75 minuter kraftfull träning per vecka. Två till tre sessioner av styrketräning för stora muskelgrupper rekommenderas också.
 • Diet – ingen specifik typ av diet har visat sig minska risken för återkommande bröstcancer. Bevis visar att patienter inte behöver undvika soja, och det kan hjälpa till med vikthantering om de används för att ersätta köttprotein med högre kalori.
 • Vitamintillskott – En måttlig konsumtion av C-vitamin kan vara till hjälp, även om det behövs mer bevis. Vitamin D-tillskott kan vidtas för att upprätthålla tillräckliga nivåer för benstyrkan, eftersom kemoterapi och hormonella behandlingar kan minska bentätheten.
 • Rökning – sluta röka. Även om det är oklart om stopp av rökning efter en diagnos med bröstcancer påverkar återkommande är risken för dödsfall från rökrelaterade hälsofrågor en stark anledning att sluta.
 • Alkoholintag – att begränsa konsumtionen till en eller färre alkoholhaltiga drycker per dag kan bidra till att minska risken för en andra bröstcancer

ScienceDaily: Exercise most important lifestyle change to help reduce risk of breast cancer recurrence